popup
hlavn˜ str˜nka
Výtvarná škola
Štúdium ponúka rozvíjanie výtvarných zručností a umeleckej tvorivosti vo výtvarnom prejave detí, mládeže a dospelých.

Prípravné štúdium
je určené deom v predškolskom a mladšom školskom veku (3-7 ročných). Formou hry sa diea učí základným výtvarným návykom a zručnostiam.

I.stupeň štúdia
Štúdium trvá 8 rokov a zahŕňa samostatnú tvorbu v kresbe, mažbe, grafike, modelovaní, práci s textilom, výrobe umeleckých predmetov a dekoratívnych činnostiach. Štúdium môže by zamerané aj ako intenzívna príprava na ďalšie štúdium výtvarnej profesie.

II.stupeň štúdia
Nadväzuje na I. stupeň a trvá 4 roky. Štúdium končí absolventskou skúškou. Individuálny plán žiaka sa môže prispôsobi žánrovej orientácii a príprave pre štúdium umeleckého, alebo pedagogického zamerania na vysokej škole.
Dnes je piatok ˜ 25. 06. 2021 ˜˜ Hlavn˜ str˜nka ˜ Administr˜cia