popup
hlavn˜ str˜nka
Divadelná škola
Divadlo detí a divadlo pre deti u „Zuzy Múzy“
Je škola, kde sa v plnej miere využíva tvorivá dramatika. Poslaním divadelnej školy je rozširova a prehlbova obzory žudskosti.Prípravná dramatická výchova (pre najmenšie deti)
I. stupeň základného štúdia
- dramatická tvoba
- dramatická slovesnos
- pohyb
- prednes
- hlasová príprava
- práca v súbore

II. stupeň
- základy dramatickej tvorby
- štúdium rolí a umelecký prednes
- práca v súbore
- hlasová príprava
- prednes

Štúdium pre dospelých
- základy dramatickej tvorby
- pohyb
- štúdium rolí a umelecký prednes
- hudobná hlasová príprava
- práca v súbore
Dnes je piatok ˜ 25. 06. 2021 ˜˜ Hlavn˜ str˜nka ˜ Administr˜cia